(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
即係瞓覺;短暫失去知覺,身體放鬆並且對周圍刺激反應降低嘅精神休息狀態
醒瞓 形容瞓著咗都好容易就會醒
打昂瞓 [未公開]
瞓街 [未公開]
反瞓 [未公開]
早瞓 [未公開]
唔夠瞓 [未公開]
淰瞓 / 稔瞓 [未公開]
眼瞓 好攰,想瞓覺
瞓喺度都贏 [未公開]
瞓低 令身體同地面成水平嘅姿勢
好瞓 瞓覺瞓得好舒服,唔會扎醒
爛瞓 好想瞓覺;好中意瞓覺;唔願起身
爛瞓豬 成日都想瞓覺嘅人(量詞:隻)
返瞓 [未公開]
前一頁 下一頁