(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
光線變成訊號俾大腦處理嘅視覺器官(量詞:隻/對/雙)
嘅量詞
量詞,指好快咁睇一樣嘢呢個動作,通常同「」連用
複眼 [未公開]
蝦眼水 [未公開]
睇上眼 [未公開]
眼瓊瓊 [未公開]
死唔眼閉 [未公開]
驟眼睇 [未公開]
䁪下眼 [未公開]
流眼淚 [未公開]
眼緊 [未公開]
眼中釘 [未公開]
眼高手低 [未公開]
睡眼惺忪 [未公開]
前一頁 下一頁