(beta 公測版本)

查字典

結果:
[未公開]
瘋子 [未公開]
發噏瘋 / 發up瘋 亂講嘢;講埋晒啲毫無意義嘅嘢
噏風 / 噏瘋 [未公開]
痲瘋 / 麻風 [未公開]
瘋癲 行爲異於常人
裝瘋賣傻 [未公開]
瘋牛症 [未公開]
瘋狂 [未公開]
前一頁 下一頁