(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
無論
表示程度加深
古代夜間嘅計時單位;一晚由戍時(七點)起計,分做五更,每更一個時辰(兩個鐘頭)。
改變;改換
炒孖更 [未公開]
炒更 [未公開]
接更 [未公開]
更生人士 [未公開]
更亭 有蓋同門窗嘅室外房仔,畀看更喺入面駐守(量詞:個)
更弦易轍 [未公開]
更之 [未公開]
更年期 [未公開]
趯更 [未公開]
頂更 [未公開]
更練 [未公開]
前一頁 下一頁