(beta 公測版本)

查字典

結果:
有缺口;啲嘢有一忽冇咗
崩牙 [未公開]
天崩地裂 [未公開]
崩盤 [未公開]
崩沙腩 / 崩砂腩 [未公開]
一個崩都冇 / 一個崩都無 [未公開]
崩沙 / 崩砂 [未公開]
硬繃繃 / 硬崩崩 [未公開]
坐食山崩 [未公開]
阿崩咬狗蝨 / 阿崩咬狗虱 [未公開]
崩沙 / 崩砂 [未公開]
少個崩都唔得 [未公開]
穿崩 [未公開]
崩潰 因為承受唔住啲問題而心理上或形式上倒塌
崩壞 [未公開]
前一頁 下一頁