(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
峰 / 峯 [未公開]
駝峰 / 駝峯 [未公開]
頂峰 [未公開]
額菲爾士峰 [未公開]
咪高峰 / 米高風 [未公開]
山峰 / 山峯 山嘅頂部;一座山最高嘅部份
峰會 [未公開]
巔峰 / 巔峯 [未公開]
峰迴路轉 [未公開]
高峰 / 高峯 [未公開]
登峰造極 比喻達到極點或者造詣高深精絕;字面解做登上山峰、到達絕頂
珠穆朗瑪峰 山峰名;係地球上最高嘅山峰,屬於喜瑪拉雅山脈嘅一部分。藏語中珠穆朗瑪即係「大地之母」嘅意思...
高峰期 [未公開]
前一頁 下一頁