(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
悲痛;傷感
哀悼 [未公開]
哀歎 [未公開]
致哀 [未公開]
貧賤夫妻百事哀 兩夫妻都窮,生活過得好艱難
哀傷 [未公開]
哀樂 [未公開]
悲哀 慘,令人哀傷(通常講其他人嘅狀況)
默哀 為過咗身嘅人肅立唔出聲,以示哀悼
喜怒哀樂 [未公開]
哀莫大於心死 [未公開]
哀愁 [未公開]
節哀順變 其他人嘅親人、朋友過身之後,對在生嘅人嘅安慰
哀鴻遍野 [未公開]
哀痛 [未公開]
前一頁 下一頁