(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
即係「」;因為「空」音同「凶」,所以有人為咗避諱而將「空」講做「吉」。
泛指一啲好運嘅嘢;會遇到好事
擇吉 [未公開]
吉之島 [未公開]
吉人自有天相 [未公開]
阿彌揭諦 / 阿哩吉諦 [未公開]
關門大吉 [未公開]
混吉 / 運吉 [未公開]
吉兆 [未公開]
碌結 / 碌吉 [未公開]
吉人天相 好人會得到上天保佑
吉澳 香港離島之一;位於香港東北大鵬灣一帶,大約係船灣淡水湖以北,行政上屬於北區
隨吉 [未公開]
交吉 [未公開]
格魯吉亞 國家名;位於歐亞大陸高加索地區,首都係第比利斯
前一頁 下一頁