(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
即係「」;因為「空」音同「凶」,所以有人為咗避諱而將「空」講做「吉」。
泛指一啲好運嘅嘢;會遇到好事
吉士 [未公開]
吉列 [未公開]
黃道吉日 [未公開]
阿彌揭諦 / 阿哩吉諦 [未公開]
凶多吉少 一件事嘅結果趨向負面
交吉 [未公開]
吉布提 [未公開]
吉祥物 [未公開]
弗吉尼亞 [未公開]
擇吉 [未公開]
吉之島 [未公開]
吉人自有天相 [未公開]
關門大吉 [未公開]
前一頁 下一頁