(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
神功戲 地方社群喺神誕、太平清醮、盂蘭勝會、廟宇開光、傳統節慶嘅日子,邀請戲班,做畀神睇、為神造就功德嘅傳統戲劇表演,可以視為宗教儀式之一,娛神之餘亦都娛人,人神得以同樂(量詞:場/齣/臺)
功德無量 功績、德業極大,不可計量
徒勞無功 [未公開]
功勞 [未公開]
畫功 [未公開]
特異功能 異於常人、違背常理嘅能力;超能力
急功近利 [未公開]
功績 [未公開]
做功課 去完成課堂內指派嘅功課
打發功夫還鬼願 [未公開]
功用 [未公開]
練功券 [未公開]
未竟全功 [未公開]
前一頁 下一頁