(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
唔需要根據支持,就認為一樣嘢一定會發生,或者一定係事實
承諾
帶有目的、用嚟傳遞訊息嘅文件(量詞:封)
浸信會 基督教新教主要宗派之一,主張教徒大個咗之後至去受浸,而且受洗者要全身浸落水度(即係行浸禮)
善男信女 [未公開]
相信 認為一樣嘢係真嘅
信件 [未公開]
死信 [未公開]
公信力 [未公開]
信託 [未公開]
信口雌黃 [未公開]
送信 將信件送去對方度
失信 [未公開]
難以置信 完全意想唔到,到發生咗都好難相信;好難認為某樣嘢係真
善信 [未公開]
前一頁 下一頁