(beta 公測版本)

查字典

結果:
;開口表達
古語有云 引用古人嘅字句之前會講嘅嘢
人云亦云 聽完人哋點講,自己冇求證就跟住噉講
俗語有云 [未公開]
前一頁 下一頁