(beta 公測版本)

「骨髓」

解釋 #1
讀音: gwat1 seoi5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 喺大嚿嘅骨入面可以揾到;佢哋可以造血,而且係免疫系統嘅重要部分
(英文) bone marrow
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0