(beta 公測版本)

查字典

仔細老婆嫩 個仔好細個,老婆好後生;指一個人有家室要照顧,負擔好重
一言驚醒夢中人 一句說話就解決咗困惑,或者提醒人某樣嘢,如夢初醒
濕度 空氣入面水份嘅含量
鼓掌 拍手掌去表示歡迎、讚許
無心插柳 無意間做咗某啲嘢,而產生意料之外嘅結果;源於「無心插柳柳成蔭
西北 西中間嘅方位
落雨 自然現象,指天上面嘅積聚太多水份,啲水跌返落地面
含義 包含意義,表面意思之外更深層次嘅意義
根據;以;用嚟帶出消息來源或者判斷嘅基準嘅介詞
II 英文「illegal immigrant」嘅簡稱,又叫非法入境者(量詞:個)
命案 搞出人命嘅案件,例如謀殺誤殺(量詞:單/宗/件)
謎面 啞謎謎語嘅題目(量詞:個)
好吃 味道好;食落吸引
避年 外遊以避開喺農曆新年同親友拜年之類嘅社交
有碗話碗,有碟話碟 有嗰句講嗰句;事實係點樣就點樣講返出嚟;依照事實而言
前一頁 下一頁
(仲有 37859 個未寫好、未公開嘅詞條...)